.

1st April 2019

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn dewis platfform Cito gan Civica i lywio agenda Ysbyty Digidol

Bydd y Bwrdd Iechyd yn sicrhau bod gwybodaeth glinigol yn haws ei gweld ac yn gwella gofal i gleifion gan ddefnyddio ateb iechyd digidol Civica

Civica, un o arweinwyr y farchnad mewn cymhwysiadau meddalwedd, atebion digidol a gwasanaethau a reolir sy'n allweddol i fusnesau, wedi ymrwymo i gytundeb pum mlynedd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (Cwm Taf Morgannwg) i weithredu Cito, ei blatfform iechyd digidol cwmwl. Mae'r bartneriaeth newydd yn cynorthwyo â nod y Bwrdd Iechyd i ddigideiddio cofnodion dros 300,000 o gleifion a 127 miliwn o ddelweddau dros y ddwy flynedd nesaf, gan sicrhau arbedion gweithredol a gwelliant diogelwch. 

Mae Cwm Taf yn darparu gwasanaethau gofal sylfaenol, cymunedol, ysbytai ac iechyd meddwl i dros 450,000 o bobl sy'n byw yn nhair Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf yn ne Cymru.  Mae gan Gwm Taf bron iawn 13,500 o aelodau o staff, felly mae'n un o gyflogwyr mwyaf yr ardal. 

Ers tro, mae Cwm Taf Morgannwg wedi wynebu'r broblem o dwf di-baid mewn cofnodion iechyd (twf cyfartalog net o 24,000 o gofnodion bob blwyddyn) yn ogystal â chynnydd mewn costau ymdrin â dogfennau papur a lle cyfyngedig i'w storio.  Ar hyn o bryd, mae cofnodion ar bapur ar gyfer y tri ysbyty acíwt a'r pum ysbyty a chlinig cymunedol sy'n cael eu rheoli gan Gwm Taf Morgannwg yn cael eu cludo o safle i safle, ac mae angen nifer fawr o staff i wneud hynny ac mae costau cludiant yn cynyddu.

Bydd platfform iechyd digidol integredig yn helpu i weddnewid dull y Bwrdd Iechyd o weithredu, gan wella'r gwaith o strwythuro a rheoli data cleifion a chaniatáu i glinigwyr gyrchu a golygu gwybodaeth glinigol ddiweddaredig yn unrhyw le, unrhyw bryd. 

Yn dilyn proses adolygu fanwl a system o sgorio clinigol, cafodd platfform Cito gan Civica ei ddewis gan glinigwyr y Bwrdd ar sail ei ansawdd a'i ddefnyddioldeb.  Trwy sicrhau bod cofnodion iechyd a gofal yn haws i'w gweld a chynnig mwy o hyblygrwydd mewn perthynas â hwy, bydd clinigwyr yng Nghwm Taf Morgannwg ac o rwydwaith iechyd ehangach Cymru yn gallu gweld a rhannu gwybodaeth am gleifion yn fwy effeithiol, gan sicrhau y gellir gwneud penderfyniadau gwell a sicrhau canlyniadau gwell i gleifion.

Mae platfform Cito yn darparu gwybodaeth gywir ac amser real sydd ar gael ar adeg darparu gofal, ac mae hynny'n caniatáu i glinigwyr sicrhau bod cleifion yn cael y canlyniadau gorau.  Caiff hyn ei wella trwy gynyddu llif gwybodaeth, gan sicrhau trosglwyddiadau clinigol mwy di-dor ar draws holl lwybrau gofal y GIG.  Mae hefyd yn dileu'r angen am nodiadau ar bapur, a allai achosi perygl o gyrchu data yn anghyfreithlon.

Mae Civica hefyd yn bwriadu cynorthwyo Cwm Taf i sefydlu cyfleuster sganio lleol, a fydd yn ei dro yn cynnig swyddi i'r gymuned leol.

Dywedodd John Palmer, Prif Swyddog Gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: "Rydym ni'n ymrwymedig i wella ein dulliau o weithio er lles ein staff a'n cleifion. Bydd ein cynlluniau i ddigideiddio cofnodion cleifion yn sicrhau buddion clinigol enfawr ac maent yn rhan allweddol o'n strategaeth i ddefnyddio technoleg i sbarduno arloesedd ar draws y Bwrdd Iechyd.

“Rydym ni eisoes wedi cyflawni llawer iawn ar ôl cydgrynhoi 1.2m o gofnodion o 38 safle yn un Hwb yn ystod y pum mlynedd diwethaf.  Bellach, trwy gydweithio â Civica, rydym ni'n gallu cychwyn ail gam y prosiect i ddigideiddio cofnodion bob claf. Mae hwn yn ddarn cyffrous iawn o waith ac edrychaf ymlaen at weld y buddion a fydd yn deillio o hynny.”

Dywedodd David Roots, Cyfarwyddwr Gweithredol, Iechyd a Gofal yn Civica: “Rydym ni wrth ein bodd i allu cydweithio â Chwm Taf Morgannwg wrth iddo gychwyn defnyddio ein platfform Cito. Mae'r Bwrdd yn benderfynol o sbarduno arloesedd digidol mewn iechyd a gofal integredig, ac rydym ni'n frwdfrydig iawn i gynorthwyo'r Bwrdd i wireddu ei weledigaeth o ddarparu gwasanaethau di-bapur ar adeg darparu gofal, cynorthwyo â thrawsnewid digidol ac, yn y pen draw, gwella'r profiad a gaiff cleifion."

Mae gan Civica 30 mlynedd o brofiad yn y sector iechyd, ac mae'n darparu atebion meddalwedd allweddol i dros 400 o gwsmeriaid ar draws y GIG ac yn y sector gofal preifat: o bresgripsiynau a chofnodion cleifion electronig i wella effeithiolrwydd gweithluoedd.  Mae'r cwmni yn darparu gwasanaethau cwmwl ar gyfer mwy nag 20,000 o glinigwyr, yn hwyluso'r broses o sganio 150 miliwn o ddogfennau a delweddau ac yn prosesu gwerth £60bn o gyllid y GIG bob blwyddyn.

Yn ogystal â chydweithio â darparwyr iechyd pwysig yng Nghymru gan gynnwys Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, mae Civica hefyd yn darparu gwasanaethau digidol i'r rhan fwyaf o gynghorau lleol yng Nghymru, pob heddlu a chyrff eraill, gan gynnwys cymdeithasau tai a chyrff rhanbarthol.